Magazines

Subscribe
  • નિશ્ચયની શક્તિ Download

    March 2013

    કોઇપણ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચયની જરૂર પડે છે. પોતાની નબળાઈઓમાંથી બહાર નીકળીને ધ્યેય સુધી કેવી રીતે પહોંચાય તેની સુંદર સમજણ મેળવીએ.